หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

CASSRU ADMIN
2023-07-27 14:46:25

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (มหาวิทยาลัยบูรพา), ผศ.อานนท์ พรหมศิริ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ดร.สืบสาย แสงวชิระบาล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และคุณวาสนา   อ้นป้อม (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เลขานุการ ซึ่งผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 
th