หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ และสถาบัน
การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ และสถาบัน

CASSRU ADMIN
2022-04-05 12:10:56

29 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ และสถาบัน ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

 
th