ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

02-160-1563

email : somboon.ve@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

02-160-1563

email : somboon.ve@ssru.ac.th

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

02-160-1564

email : pawin.su@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

02-160-1564

email :chanokporn.ph@ssru.ac.th

 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

02-160-1564

email :savaluk.chu@ssru.ac.th

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

02-160-1564

email :pipat.sa@ssru.ac.thth