ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
email : somboon.ve@ssru.ac.th

website: www.elca.ssru.ac.th/somboon_veผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
website : www.elca.ssru.ac.th/somboon_ve02-160-1563
02-160-1564
02-160-1564
02-160-1564
02-160-1564
email : somboon.ve@ssru.ac.th
email : pawin.su@ssru.ac.th
email :chanokporn.ph@ssru.ac.th
email :savaluk.chu@ssru.ac.th
email :pipat.sa@ssru.ac.th


th