หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ARD5801 การประกอบอาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ARD5801 การประกอบอาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4

CASSRU ADMIN
2023-01-26 12:02:43

รายวิชา ARD5801 การประกอบอาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565 ทีมผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา โดยให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ติดต่อบริษัทเพื่อขออนุญาตเข้าบันทึกภาพ ถ่ายทำสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อเปิดมุมมองการประกอบวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์กับวิชาชีพอื่นๆ จรรยาบรรณ และพันธกรณีของผู้ประกอบวิชาชีพ เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานหลักวิชาชีพการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

 
th