หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
Thesis Exhibition 2021 : SSRU ARCH  เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ...
2022-05-15 14:26:29
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Studen ...
2022-05-15 14:12:54
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2 ...
2022-06-21 07:29:12
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ...
2022-06-15 11:16:04
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่างขอบเขตงาน TOR
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง อาจารย์วิทยาลัยสถ ...
2022-06-14 14:07:14
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) ในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ ...
2022-06-14 13:30:40
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมนำเสนอบทความ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และสนับ ...
2022-06-14 13:26:59
Thesis : Contemporary Isan Folk Culture Creation Center
Thesis : Contemporary Isan Folk Culture Creation CenterLocation : NakhonratchasimaDamrongdet Joungka ...
2022-06-14 13:17:18
Thesis : Creative Learning Center for Children Project
Thesis : Creative Learning Center for Children ProjecLocation : BangkokPunsachon AnukarnID ST : 6013 ...
2022-06-14 13:14:44
Thesis : Contemporary Crematorium and Columbarium Location
Thesis : Contemporary Crematorium and ColumbariumLocation : BangkokWilaiwan SatongpaeID ST : 6013252 ...
2022-06-14 13:11:02
ข่าวย้อนหลัง
th