หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธี
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธี

CASSRU ADMIN
2023-08-28 15:51:04

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธี

ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ

พุทธศักราช 2565 สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมผังเมือง)

คำประกาศเกียรติคุณ http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/6512.pdf

          วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก คุณเจตกำจร พรหมโยธี อดีตนายกสภาสถาปนิก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตรวจงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยร่วมกับอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ประจำวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 (บัณฑิตรุ่นแรก) จนถึงปัจจุบัน
          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติท่านในเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Cross Culture Online Seminar 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองระหว่างพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับคณาจารย์ประจำวิทยาลัย และ Faculty of Design and Architecture จาก University Putra Malaysia จากประเทศมาเลเซีย

 
th