หน้าหลัก > กิจกรรม

ทำบุญครบรอบ ๑ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ...
28 ก.ย. 60
Open House SSRU 2017
...
7 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางสถาปัตยกรรม ผลงานและการออกแบบ
...
9 ม.ค. 61
ห้อง 4711 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.30 น. ต้อนรับวิชาการสัญจร
13.30-16.00 น. / ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ...
9 ก.พ. 61
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
กิจกรรมปัจจุบัน
th