หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย
ข่าววิจัย

อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัย ณ ประเทศโปรตุเกส
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข และอาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกา ...
2018-12-14 14:10:46
อาจารย์สถาปัตย์นำเสนองานวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุริยันต์  จันทร์สว่าง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) อาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมก ...
2018-11-29 08:32:43
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนา "พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”
2 กรกฎาคม 2561  อาจารย์ภัทฐิตา  พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) เข้าร่วมงานฟังสัมมนา ...
2018-10-12 21:07:24
อ.ดร.ศุภกิจ มูลประมุข เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ ...
2018-07-02 08:37:56
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศฯ
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสน ...
2018-06-21 07:38:22
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกณฑ์ เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
คลิ๊กลิงค์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-02-28 04:41:22
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศา ...
2018-01-15 16:42:19
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหัวข้อ "The Study of U ...
2017-12-27 13:18:09
ข่าวปัจจุบัน
th