หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย
ข่าวด้านวิจัย

คณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Souphanouvong University, Lung Prabang, Lao PDR
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง และอาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในง ...
2019-11-20 08:08:17
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมนำเส ...
2019-07-15 16:30:20
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.ชนกพร ไ ...
2019-05-24 15:06:24
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อ.ดร.ชนกพร ไผทสิท ...
2019-05-21 10:21:47
สกว. และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัย
รศ..ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ผศ.ส ...
2019-05-21 10:21:09
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทย ...
2019-03-14 20:42:43
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัย ณ ประเทศโปรตุเกส
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข และอาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกา ...
2018-12-14 14:10:46
อาจารย์สถาปัตย์นำเสนองานวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุริยันต์  จันทร์สว่าง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) อาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมก ...
2018-11-29 08:32:43
ข่าวปัจจุบัน
th