หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย
ข่าววิจัย

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.ชนกพร ไ ...
2019-05-24 15:06:24
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อ.ดร.ชนกพร ไผทสิท ...
2019-05-21 10:21:47
สกว. และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัย
รศ..ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ผศ.ส ...
2019-05-21 10:21:09
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทย ...
2019-03-14 20:42:43
ข่าวย้อนหลัง
th