หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ

CASSRU ADMIN
2022-06-02 15:49:39

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕

 
th