หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีจีน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีจีน

CASSRU ADMIN
2023-06-06 14:57:47

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีจีน

ประเภท : Culture

          ปัจจุบันคนจีนเป็นกลุ่มชนชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมไทยลูกหลานของชาว จีนอพยพในประเทศไทยได้ผสมผสานกลมกลืนในสังคมวัฒนธรรมไทย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย หรือกลายเป็นคนไทยไปในที่สุดซึ่งจะ ใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งยังเกิดการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมไทย-จีน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน อีกทั้ง การรับและการแลกเปลี่ยนของสองวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ในด้านภาษา อาหารดนตรีและศิลปะ ค่านิยมทาง สังคม จารีตประเพณี และการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมไทย-จีนผ่านพิธีกรรมความเชื่อตามช่วงวัยที่สอดแทรก อยู่ในวิถีชีวิต


ผู้จัดทำ :  นางสาวพรทิพย์ บุตระ

 
th