หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนารถไฟหัวลำโพง"
ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนารถไฟหัวลำโพง"

CASSRU ADMIN
2019-07-15 16:08:52

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล  รองคณบดีฝ่ายบริาหาร /รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม อ.ภาวิณ สุทธินนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนารถไฟหัวลำโพง" ในการนี้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้บริหารแผนงานวิจัยฯ โดยมี ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย รศ.รอ.ดร.ชูวิทย์ สุจฉายา ร.น. และคุณพรทิพย์ บุญทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีทีมนักวิจัยจากสถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 22) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
เนื้อหาข่าวบางส่วน : ณาฐวดี พุทธวงค์ /  ภาพ : วุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย

 
th