หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (กลุ่มที่ 2)
การตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (กลุ่มที่ 2)

CASSRU ADMIN
2022-08-02 07:36:50

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (กลุ่มที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) คุณเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง อดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย และ ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร (อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) และ อ.นิรุจ เจียมจรรยง (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) และ ผศ.อารยา ศานติสรร พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, ผศ.(พิเศษ)ก่อเกียรติ นิมมล, อ.ภาวิณ สุทธินนท์, ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล และ อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

 
th