หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4
กิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4

CASSRU ADMIN
2023-11-02 13:49:30

22-27 ตุลาคม 2566

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางสถาปัตยกรรม Joint Student Project between SSRU and UPM Master of Architecture Students ระหว่างวันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2566 ณ Faculty of Design And Architecture, University Putra Malaysia) มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

#กิจกรรมวันที่4 นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสตูดิโอนักศึกษา Master of Tropical Urban Design, University Putra Malaysia พร้อมฟังบรรยาย จากคณาจารย์ ก่อนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อระดมความคิดและร่วมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมการนำเสนองานในวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 2566 ต่อไป

 
th