หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

CASSRU ADMIN
2019-03-14 20:42:43

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Academic Multidisciplinary Research Conference ที่จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2562 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
th