หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 6
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 6

CASSRU ADMIN
2023-09-06 11:58:31

7 เมษายน 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบหมายให้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 6  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สถาปนิกอาเซียนคนแรก ประธานกรรมการบริษัทยางป่าสถาปนิกจำกัด มาถ่ายทอดเล่าประสบการณ์การทำงาน การเป็นสถาปนิกทีดีให้ประสบความสำเร็จ ต้องทำอย่างไร และแนวทางการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์

 
th