หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
“สวนสุนันทา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

CASSRU ADMIN
2022-11-06 15:27:11

“สวนสุนันทา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการทอดถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,525,888.41 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน 

สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ภาพ

 
th