หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 6/2565

CASSRU ADMIN
2022-11-06 18:19:49

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบ ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2565  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม 

 
th