หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2565
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2565

CASSRU ADMIN
2022-11-06 14:19:18

30 ตุลาคม 2565 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2565
โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร (อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.อารยา ศานติสรร คณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภาวิณ สุทธินนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
www.ca.ssru.ac.th

 
th