หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

CASSRU ADMIN
2023-09-07 11:07:21

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

          อาจารย์สวลักษณ์เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์หมื่นอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ ตามปณิธาน และอัตลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th