หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

CASSRU ADMIN
2022-11-07 11:21:04

7 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ของคุณภาพ  เพจ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญนกุล

 
th