หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการวิชาการ ชุมชมวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 2565
บริการวิชาการ ชุมชมวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 2565

CASSRU ADMIN
2022-07-10 09:33:06

30 มิถุนายน 2565

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยคณาจารย์ #ทีมงานนักศึกษาสถาปัตย์ ลงพื้นที่ชุมชมวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำมันหอมหยดแมสก์อโรมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และขอขอบคุณ คุณนัยนา ยลจอหอ ประธานชุมชม ที่อำนวยความสะดวกทำให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง

 
th