หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565

CASSRU ADMIN
2022-08-12 17:14:10

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

 
th