หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5

CASSRU ADMIN
2024-02-14 15:30:07

15 มกราคม 2567

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง (อดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย) อาจารย์นิรุจ เจียมจรรยง (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่2 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th