หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > โครงการเรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (Archi Camp)
โครงการเรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (Archi Camp)

CASSRU ADMIN
2024-02-14 16:17:13

ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (Archi Camp) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม และพัฒนาผู้เรียนได้รู้จักขอบเขตการทำงานของวิชาชีพสถาปนิกเบื้องต้น สู่การเป็นสถาปนิกที่สมบูรณ์ในอนาคต สร้างเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

https://www.facebook.com/CA59SSRU/posts/pfbid02tSVJK5AuT8xtPHDzDQf2DV1HKTi4aHaLniySWFhGjHjZx9MJZS87FS41CgzbBkNcl

 
th