หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5

CASSRU ADMIN
2024-02-15 10:45:58

13 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร (อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ศานติสรร พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัย อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่3 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th