หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

CASSRU ADMIN
2022-07-14 17:37:08

13 กรกฎาคม 2564 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย โยธาวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ พรหมศิริ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล นางสาววาสนา  อ้นป้อม เลขานุการ

 
th