หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

CASSRU ADMIN
2023-01-15 11:28:30

11 มกราคม 2566 อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

 
th