หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการการออกแบบผังเมือง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการการออกแบบผังเมือง

CASSRU ADMIN
2021-03-15 08:07:56

Urban  Design นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการการออกแบบผังเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน วิวัฒนาการงานสถาปัตยกรรมและชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กลวิธีกำหนดนโยบาย วิธีการวางผังและการออกแบบ รวมถึงการปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง

 
th