หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการฯ
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการฯ

CASSRU ADMIN
2019-05-21 10:21:47

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล ผศ.อนพัทย์ หนองคู และอ.ภาวิณ สุทธินนท์ ร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “การท่องเที่ยววิถีคลอง” โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า (สกว.) คุณสุนันทา สมพงษ์ (อดีต ผอ. วช) และทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5ขอบคุณภาพ : เพจเลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ / ณาฐวดี พุทธวงค์ 

 
th