หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

CASSRU ADMIN
2021-05-15 21:43:44

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 

 
th