หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/64
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/64

CASSRU ADMIN
2021-05-15 21:45:25

11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2664 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

 
th