หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2564
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2564

CASSRU ADMIN
2021-05-15 21:53:29

13 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 5/2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

โดยก่อนการเริ่มประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้โอวาทและกล่าวแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ในการเสียสละเวลาทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสหมดวาระของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ และท่านอธิการบดีดำเนินการมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติ แด่ คณะกรรมการทุกท่าน


ภาพ/เนื้อหาข่าว ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
th