หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คุณวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

CASSRU ADMIN
2022-09-15 10:32:24

วันที่ 4 กันยายน 2565 พิธีมอบครุยวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแด่ คุณวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ #สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ #สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th