หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

CASSRU ADMIN
2022-09-15 10:37:46

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5  และการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

 
th