หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี2022
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี2022

CASSRU ADMIN
2022-09-15 11:29:52

ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

????Thesis : Creative Thai Craft Beer Center

ศูนย์ส่งเสริมและสร้างสรรค์คราฟต์เบียร์ไทย

นางสาวเก็จมณีย์ ลาลบ

.นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#การประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี2022

Thesis Of the Year in Architecture Award 2022

ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

Thesis : Aromatherapy health 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สุคนธบำบัด

นายกรวิชญ์ ศรีสุทธิพันธ์

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#การประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี2022

Thesis Of the Year in Architecture Award 2022

ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

????Thesis : Phu Thai Cultural Arts Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภูไท

นาย นัฐพล บริสุทธิ์

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#การประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี2022

Thesis Of the Year in Architecture Award 2022


 
th