หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

CASSRU ADMIN
2022-09-15 10:20:58

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ ตามปณิธาน และอัตลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th