หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565

CASSRU ADMIN
2022-11-15 22:44:59

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

 
th