หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรดิจิตอล
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรดิจิตอล

CASSRU ADMIN
2023-05-16 10:45:55

ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรดิจิตอล

ประเภท : Innovation

          แนวความคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีการ development มาจากรวงข้าวที่มีการแตกรวงออกมาจากก้านโดยทำให้เกิดเป็น space ระหว่างอาคารทำให้การวางตัวอาคารมีพื้นที่ว่างระหว่างอาคารเพื่อให้สามารถเกิดเป็นพื้ นที่ทางธรรมชาติสอดแทรกเข้ามาในอาคารทำให้เกิดการเรียนรู้ และตระหนักถึงการมีอยู่ของสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการเลือกใช้วัสถุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวถล้อสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น


ผู้จัดทำ :  นางสาวอัปสร เส็งหนองแบน

 
th