หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

CASSRU ADMIN
2021-08-16 22:58:39

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

(Bachelor of Architecture in Interior Architecture) 5 ปี

หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand)


มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ด้านทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบโครงสร้างอาคาร การตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากลมีรสนิยมทางศิลปะ มีความสามารถที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับ และสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำในวงการวิชาชีพต่อไป

เปิดรับนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

โอกาสทางอาชีพด้านอื่น ๆ หลังสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้บริหารงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่ง รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 
th