หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > คณาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" (ARUCON2019)
คณาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" (ARUCON2019)

CASSRU ADMIN
2019-12-16 13:56:58

อ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2562 (ARUCON2019) "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
th