หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

CASSRU ADMIN
2021-07-15 10:49:55

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.  ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2546 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)

 
th