หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

CASSRU ADMIN
2022-10-18 19:41:22

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาเงินสะสม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔

▶ การพิจารณารายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

▶ การพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 
th