หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการ อว.
อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการ อว.

CASSRU ADMIN
2023-03-20 10:12:31

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร WiNS) รุ่นที่ 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเลี้ยงต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรีสุดคลาสสิด้วยความงดงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่มีประวัติอันยาวนานซึ่งได้สอดประสานกันอย่างลงตัว จึงทำให้ทางคณะหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 3 ได้เลือก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

     สำหรับหลักสูตร "WiNS" เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างเครือข่าย ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาแนวคิด กลยุทธ์การทำงาน กระบวนการเรียนรู้ด้าน Digital Literacy เพื่อการบริหารจัดการองค์กร พร้อมส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรรุ่นใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 
th