หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2566
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2566

CASSRU ADMIN
2023-04-21 15:40:31

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2566  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th