หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > อาจารย์สถาปัตย์นำเสนองานวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
อาจารย์สถาปัตย์นำเสนองานวิชาการด้านสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2018-11-29 08:32:43

อาจารย์สุริยันต์  จันทร์สว่าง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) อาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)อาจารย์ภัทฐิตา  พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชา) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว SU Architectural Academic seminar 2018 at Faculty of Architecture, Souphanouvong University, Lung Prabang, Lao PDR  ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2561 นั้น 
th