หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

CASSRU ADMIN
2022-07-22 21:15:08

13 กรกฏาคม 2565 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย โยธาวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ พรหมศิริ , ดร.สืบสาย  แสงวชิระภิบาล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นางสาววาสนา  อ้นป้อม  เลขานุการ


 
th