หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > สกว. และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัย
สกว. และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัย

CASSRU ADMIN
2019-05-21 10:21:09

รศ..ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนกับ ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการร่วมกันทำงานโดยเน้นเครือข่ายการวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดีะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู และอาจารย์ฉัตรฉวี คงดี ประชุมหารือพบปะแลกเปลี่ยน และร่วมกันพัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี


ขอบคุณภาพบางส่วน : ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

 
th