หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมน ประจำปีการศึกษา 2564
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมน ประจำปีการศึกษา 2564

CASSRU ADMIN
2022-07-25 08:37:22

22 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, รศ.ประภากร สุคนธมณี, ดร.ชานนท์ วาสิงหน และคุณภัทรพร หัสดี เลขานุการ ซึ่งผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 
th