หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการบรรยาย & Workshop หัวข้อ "How to design wellness project ? " ออกแบบโครงการ Wellness อย่างไร
โครงการบรรยาย & Workshop หัวข้อ "How to design wellness project ? " ออกแบบโครงการ Wellness อย่างไร

CASSRU ADMIN
2023-07-27 14:59:17

25 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบรรยาย & Workshop หัวข้อ "How to design wellness project ? " ออกแบบโครงการ Wellness อย่างไร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา"การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3" INA2203 เน้นถึงการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีทางวิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ

 
th